အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့

ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
 ခုရက္ေတြမွာ...
အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့စြာနဲ႔....
ဝမ္းနည္းသလို ...
စိတ္က်သလို.....
ျဖစ္ေန..။
.
.
.
 ~~i'll leave now this can't continue ~~
~~but i forget which door  i came through~~~

0 comments: