Like a.......

 Like A G6


~~~~~Now I’m feelin so fly like a G6~~~~~~~~~~~
~~~~~~~Like a G6, Like a G6~~~~~~
~~~~~~~Now I’m feelin so fly like a G6~~~~~~~~

စေနညေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။
ၾကိဳေပ်ာ္ျပေနတာ..။
(ကိုယ့္ကုိ မေပ်ာ္ရႊင္ဘူး ထင္ေနၾကတယ္..ထင္တယ္..
ဟင္းးး..ေပ်ာ္ပါတယ္..ေပ်ာ္ပါတယ္..။)